Kallelse till årsmöte 2017

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Söndagen den 12 mars 2017 klockan 13.00 i Hembygdsgården.

§ 1 Val av mötets ordförande
§ 2 Val av mötesfunktionärer
§ 3 Kallelsens godkännande
§ 4 Fastställande av dagordningen
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Styrelsens ekonomiska berättelse
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9 Inkomna motioner och styrelsens förslag
§10 Fastställande av medlemsavgift för 2017
§11 Val av styrelseledamöter och suppleanter
§12 Val av revisorer och suppleanter
§13 Val av valberedning §14 Övriga frågor
§15 Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar finns senast 5 mars på hemsidan samt skickas med epost.

Kallelse och dagordning till årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Ekonomisk berättelse 2016

Varmt välkomna! / Styrelsen


Medlemsavgift 2017

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2017,
200 kr för familjemedlemskap och 150 kr för enskild medlem. I medlemskapet ingår även två nummer av Runmarö tidning. Inbetalas på föreningens PlusGiro 28 64 31-2 senast sista mars.

Meddela namn, postadress och epostadress, samt för familjemedlemskap även namn på familjemedlemmarna. Familjemedlemskap kan tecknas för personer som bor på samma adress.
Skicka epost till kontakt@runmaro.se om informationen inte ryms på betalningen.

❧ Vi välkomnar gamla och nya medlemmar! ❧

Producent: Nordlindh & Ullman AB